De nieuwe ondernemende zorgmanager

Potentieel bepaling voor het management

De effectiviteit van een organisatie blijkt uit het vermogen om zich succesvol aan te passen aan de veranderende buitenwereld. De (gezondheids)zorg is onderhevig aan een drastische verandering. Actuele thema’s zijn bezuinigingen, fusies, prestatiebekostiging, samenwerkingen en specialisaties. Voor managers betekent dat een rolverschuiving met accenten op andere competenties. Zij moeten de dagelijkse praktijk ontstijgen en aansturen op zelfstandigheid en eigenaarschap van medewerkers.

Weet wat u in huis heeft

Is uw management in staat haar veranderende, complexe rol succesvol te vervullen? Maakt zij de transitie van traditioneel, intern gericht, naar een externe focus en ondernemerschap? Wat heeft zij nodig om dit op succesvolle manier vorm te geven?

FunktieMediair heeft een nieuw, uniek assessment programma samengesteld, dat zich richt op het vaststellen van managementpotentieel en het in kaart brengen van ontwikkelpunten en toekomstperspectieven in de huidige zorgmarkt. Met andere, nieuwe competenties die nu en in de toekomst nodig zijn. Zowel voor het middenmanagement als hoger management.

 

Van traditionele zorgmanager naar nieuwe, ondernemende manager

De veranderende omstandigheden waarmee de zorg zich geconfronteerd ziet, eisen een steeds sterkere focus op omgeving, vernieuwing en rendement. Is de manager een gesprekspartner op niveau, hoe komt en blijft deze aan tafel bij externe partijen zoals ketenpartners en gemeenten. De externe rol krijgt een andere prioriteit.

In relatie tot deze veranderende focus krijgen de volgende thema’s een centrale plek:

 • Ondernemerschap: in hoeverre is men in staat kansen te signaleren in de omgeving, wordt daar naar gehandeld en durft men risico’s te nemen;
 • Netwerken: hoe profileert de managers zich als gesprekspartner, hoe zit degene aan tafel bij externe stakeholders, hoe stapt hij/zij op anderen af en zet de eigen organisatie in de markt;
 • Onderhandelen/beïnvloedend vermogen: in hoeverre is men in staat om te gaan met tegengestelde belangen en kan hij/zij hierin effectief onderhandelen;
 • De klant centraal: hoe zorgt men dat hij/zij weet wat de zorgvrager wenst, dat er vraaggericht gehandeld wordt en aansluiting gevonden wordt bij diens behoeften voor nu en toekomst;
 • Flexibiliteit: in hoeverre heeft men de mogelijkheid om te veranderen, is de manager in staat om zijn/haar gedrag aan te passen aan de veranderende omgeving;
 • Situationeel en resultaatgericht leiderschap: kan de manager sturen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de medewerkers, is men in staat te coachen en te motiveren, de zelfredzaamheid te vergroten van het team;
 • Bedrijfsvoering: in hoeverre is men in staat als integraal verantwoordelijke naast personele aansturing ook de bedrijfsvoering op orde te houden.

  

Opbouw programma ‘de nieuwe ondernemende zorgmanager

Het individuele potentieel programma gaat verder dan een standaard assessment. U krijgt duidelijk inzicht in welke krachten, kwaliteiten en talenten uw managers bezitten. En daarnaast biedt het u alle handvatten om dit potentieel (nog) beter te benutten. Het programma bestaat uit volgende fasen en onderdelen:

Fase I – voorbereiding

 • Specifieke contextanalyse van de organisatie en aandachtspunten;
 • Individuele ontwikkelpunten vanuit organisatie en deelnemer;
 • Definitief ontwerp assessmentprogramma.

Fase II – analyse en terugkoppeling

 • Assessment: potentieel analyse op specifieke thematiek / competenties;
 • Rapportage en advisering kandidaat en opdrachtgever.

Fase III –borging

 • Evaluatie traject en uitkomsten
 • Overeenkomstige-overkoepelende resultaten (rode draden)
 • Koppeling van de resultaten aan concrete ontwikkelpaden
 • Opstellen ontwikkelplan en plannen ontwikkelactiviteiten

Opvolging (MD, training, coaching, begeleiding)

Bovenstaand potentieel programma biedt vervolgens een uitstekend vertrekpunt voor een volledig op maat gemaakt ontwikkeltraject. FunktieMediair biedt al jaren vele verschillende mogelijkheden op het vlak van professionele ontwikkeling. Variërend van individuele coaching tot outplacement, en van management development tot intervisie en procesbegeleiding. Klik hier voor meer informatie over onze development trajecten.

Meer weten?

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment- en ontwikkel trajecten voor mensen, teams en organisaties in en rond de zorg. U wilt de zorg beter maken, wij maken uw management beter.

Wij werken graag met u samen. Neem vrijblijvend contact op met Radna Verwoerd, consultant assessment & development en bel 020 – 504 20 20 of mail naar [email protected]

Het programma ‘de nieuwe ondernemende zorgmanager´ is specifiek gericht op de actuele ontwikkelingen in de zorg en de veranderende rol van het management.