Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van FunktieMediair B.V. en alle aan haar verbonden ondernemingen, tezamen handelend onder de naam ‘FunktieMediair’ en gevestigd op Taalstraat 88A, 5261 BH te Vught.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 3. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden van FunktieMediair en die welke door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn op de opdracht bij uitsluiting de algemene voorwaarden van FunktieMediair van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten

 1.  Aanbiedingen van FunktieMediair dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.
 2.  De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de dienstverlening door FunktieMediair op urenbasis wordt verricht, dan worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht. De daarbij door FunktieMediair gehanteerde urenadministratie wordt, behoudens tegenbewijs, als juist beschouwd.
 4. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het bij FunktieMediair gebruikelijke uurtarief.
 5. FunktieMediair behoudt zich het recht voor gemaakte reis-, verblijfs-, kantoor- of materiaalkosten, voor zover deze het gebruikelijke overstijgen, afzonderlijk in rekening te brengen.
 6. In samenspraak met de opdrachtgever wordt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd bepaald.
 7. Na overleg behoudt FunktieMediair zich het recht voor een opdracht te weigeren.

Artikel 3 – Kwaliteit

 1. FunktieMediair zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft FunktieMediair het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Wat betreft opdrachten waarbij assessment- of psychologisch onderzoek plaatsvindt, houdt FunktieMediair zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, kortweg NIP (www.psynip.nl).
 4. Wat betreft adviesactiviteiten houdt FunktieMediair zich aan de gedragscodes van de Orde voor Organisatie Adviseurs, kortweg OOA (www.ooa.nl) en de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling, kortweg NVP Sollicitatiecode (lees hier).
 5. Wat betreft ontwikkelingsactiviteiten houdt FunktieMediair zich aan de gedragscodes van de Nederlandse Vereniging voor Opleidingsfunctionarissen, kortweg NVO2 (www.nvo2.nl), de Nederlandse Orde van beroepscoaches, kortweg NOBCO (www.nobco.nl) en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan, kortweg OVAL (www.oval.nl).
 6. Wat betreft werving & selectieactiviteiten houdt FunktieMediair zich aan de gedragscode voor recruiters (https://recruitercode.nl/de-recruitercode/) en de NVP sollicitatiecode (https://www.stvda.nl/nl/publicaties/nvp-sollicitatiecode).
 7. Wat betreft interim managementactiviteiten houdt FunktieMediair zich aan de gedragscodes van RIM (https://rim.nl/gedragscodes/).
 8. De opdrachtgever is verplicht voor het verrichten van de prestatie van FunktieMediair de noodzakelijke medewerking te verlenen.
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan FunktieMediair aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan FunktieMediair worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan FunktieMediair zijn verstrekt, heeft FunktieMediair het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. FunktieMediair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FunktieMediair is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 – Wijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door FunktieMediair zijn aanvaard.
 3. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FunktieMediair zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal FunktieMediair hierover met de opdrachtgever in overleg treden.

Artikel 5 – Annulering

 1. Annulering door de opdrachtgever van met FunktieMediair gesloten overeenkomsten kan slechts geschieden middels een aan FunktieMediair gericht schrijven.
 2. De annuleringsprocedure wordt gestart op het moment dat FunktieMediair een dergelijk schrijven heeft ontvangen.
 3. Indien een schrijven als in het vorig lid genoemd, FunktieMediair bereikt, is de opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare, en niet voor verrekening vatbare, vergoeding verschuldigd volgens de volgende staffels (alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW):

< € 5.000,00
Annulering : Vergoeding
< 7 dagen vóór aanvang opdracht : 75% van geoffreerd bedrag
7 tot 14 dagen vóór aanvang opdracht : 60% van geoffreerd bedrag
14 dagen vóór aanvang opdracht : 50% van geoffreerd bedrag 4

€ 5.000,00 tot € 12.500,00
Annulering : Vergoeding
< 14 dagen vóór aanvang opdracht : 75% van geoffreerd bedrag
14 dagen tot 1 maand vóór aanvang opdracht : 60% van geoffreerd bedrag
> 1 maand vóór aanvang opdracht : 50% van geoffreerd bedrag

> € 12.500,00
Annulering : Vergoeding
< 1 maand vóór aanvang opdracht : 75% van geoffreerd bedrag
1 maand tot 2 maanden vóór aanvang opdracht : 60% van geoffreerd bedrag
> 2 maanden vóór aanvang opdracht : 50% van geoffreerd bedrag

4. Het toepassen van een annuleringsprocedure is geen vrijwaring voor eventuele door FunktieMediair te lijden en geleden materiële en immateriële schade, toegebracht door de opdrachtgever. De door FunktieMediair gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 – Klachtenregeling

 1. Klachten dienen per omgaand, en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, per schrijven aan de directie van FunktieMediair kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal de aard van de klacht c.q. het gebrek, hoe het is geconstateerd, alsmede de oorzaak ervan vermeld.
 2. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij FunktieMediair niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt FunktieMediair de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door FunktieMediair verstrekte materialen, waaronder ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van FunktieMediair en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FunktieMediair niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. FunktieMediair behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 1. Het is FunktieMediair verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die FunktieMediair door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld dan wel door FunktieMediair is verkregen van door de opdrachtgever aan FunktieMediair ter beschikking gestelde informatie.
 2. Deze vertrouwelijkheidplicht geldt evenzo voor de opdrachtgever jegens FunktieMediair.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. FunktieMediair is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van FunktieMediair.
 2. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de door FunktieMediair afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polisvoorwaarden zal op verzoek door FunktieMediair aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien de aansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijkheid niet dekt, dan kan het bedrag waarvoor FunktieMediair aansprakelijk is nooit hoger zijn dan het totaal van de aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden nota’s.

Artikel 10 – Betaling, compensatie

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer NL88RABO 0304 4512 07 ten name van FunktieMediair te ‘s-Hertogenbosch, onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
 2. FunktieMediair behoudt zich het recht voor vanaf de vervaldag 2% rente per maand in rekening te brengen, verhoogd met € 50,00 administratiekosten per herinnering/ aanmaning.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door FunktieMediair worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 6. Vorderingen van FunktieMediair op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. in geval van schuldsanering, liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever;
  2. als FunktieMediair na verstrekking van de opdracht kennisneemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  3. indien FunktieMediair de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  4. In de onder 10.6 genoemde gevallen is FunktieMediair bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van FunktieMediair om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop FunktieMediair geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FunktieMediair niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van FunktieMediair opgeschort.
  3. Indien FunktieMediair door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan FunktieMediair, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.
  4. De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan FunktieMediair voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan FunktieMediair.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van FunktieMediair is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Wijziging

FunktieMediair is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. FunktieMediair zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN HIER