Leuk om u beter te leren kennen

U ziet potentiële kansen en mogelijkheden voor uw organisatie. Wij zien het potentieel in uw mensen. We verzorgen assessments voor selectie van nieuwe medewerkers. En brengen de ontwikkelmogelijkheden van uw huidige mensen in kaart en hoe hun groei zo goed mogelijk kan worden ondersteund. Daarnaast helpen we u graag in de ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie door diverse vormen van training en coaching. Laten we samenwerken.

ASSESSMENT

icon-selectie-assessment-full
Uw mensen zijn doorslaggevend voor het succes van uw organisatie. Het nemen van de juiste selectiebeslissingen is dan ook van groot belang, zowel organisatorisch als financieel. readmore

icon-ontwikkel-assessment-full
Doel van dit type assessment is het identificeren, ontwikkelen en beter benutten van (verborgen) talent. readmore

icon-loopbaan-assessment-full
Het loopbaanassessment ondersteunt mensen bij loopbaanoriëntatie en het uitstippelen van ontwikkelpaden.  readmore

icon-executive-assessment-full
Het beoordelen van topmanagers is een vak apart. Op topniveau gelden eigen regels, structuren en gebruiken. readmore

icon-e-assessment-full
Om tijd en kosten te besparen kunnen wij voor bepaalde vragen E-assessments afnemen. Kandidaten maken dan specifieke tests en vragenlijsten online.  readmore

icon-reorganisatie-full
Wij willen u helpen om de biologische identiteit van uw medewerkers succesvol in te zetten en verder te ontwikkelen. readmore

DEVELOPMENT

development-persoonlijk-ontwikkeling

Individuele coaching. U wilt een grote of kleine stap in uw loopbaan zetten. Inzicht krijgen in wat u echt belangrijk vindt. Werken aan uw stijl van leidinggeven. readmore

development-team-ontwikkeling

Door betere samenwerking komen de sterke punten van ieder teamlid optimaal tot zijn recht en wordt het team effectiever en dus uw organisatie. readmore

development-organisatie-ontwikkeling

Of het nu gaat om management development, samenwerking, verandermanagement of een andere vraag, onze trainers en coaches brengen uw organisatie een stap verder. readmore

ONZE OPDRACHTGEVERS

KLANTCASES

Assessments management potentieel bij een zorgverlener

20px-whitespace-vertical

Aanleiding

Een grote zorgverlener gaat werken met een zogeheten ‘talent pool’ voor medewerkers die de potentie hebben om door te groeien naar de functie van manager. Medewerkers die door hun leidinggevende als ‘potential’ worden voorgedragen krijgen een opleidingstraject. De organisatie vraagt FunktieMediair mee te denken over het inzetten van ontwikkelassessments. Hier uit moet blijken of een voorgedragen kandidaat inderdaad over voldoende potentieel beschikt om door te groeien, en op welke gebieden de kandidaat zich verder dient te ontwikkelen.

Aanpak

Op basis van een persoonlijk gesprek met alle betrokkenen stelt FunktieMediair een assessment programma samen. Zowel het programma en de te testen competenties, als de scoreformulieren worden op maat samengesteld. FunktieMediair spitst ook de rollenspelen (met acteurs) toe op de situatie bij de organisatie en past de rapportagevorm aan. Omdat het gaat om een grote groep kandidaten zet FunktieMediair een vast team van consultants in. Dit om consistentie te waarborgen in de wijze waarop de assessments verlopen en in de rapportages richting de opdrachtgever.

Alle voorgedragen kandidaten (in totaal elf) ontvangen van FunktieMediair een persoonlijke uitnodiging en doorlopen het assessment. Binnen vier dagen zijn alle elf assessments afgerond. FunktieMediair koppelt de uitkomsten mondeling terug aan de organisatie, zodat eventuele vervolgstappen direct in gang kunnen worden gezet. Uiteraard ontvangen zowel de leidinggevenden als de kandidaten een rapport dat inzicht geeft in de sterke en verbeterpunten van de kandidaat. Deze fungeren als leidraad in het talent management van de organisatie.

Resultaat

Van de elf voorgedragen kandidaten selecteert de organisatie er uiteindelijk zeven voor de eerste talent pool. Een deel van de afgevallen kandidaten trekt zich zelf terug vanwege de uitkomst van het assessment. Voor de kandidaten die gaan deelnemen aan de talent pool, dienen de ontwikkelpunten uit hun assessment als individuele leerdoelen tijdens het opleidingstraject. Het management is erg content met de wijze waarop de assessments inzicht verschaffen in de ontwikkelpunten van de kandidaten, en zodoende houvast bieden voor de inhoud van de opleiding.

Management Development bij academisch ziekenhuis

20px-whitespace-vertical

Aanleiding

Een groot academisch ziekenhuis schakelt FunktieMediair in om alle leidinggevenden binnen de directie te ondersteunen met een management developement programma. De directie wil resultaatgerichter werken, een stevige(re) positie als klant en leverancier binnen het ziekenhuis en eenduidigheid binnen de verschillende sectoren. Daarnaast spelen elementen zoals financiën op orde, kwaliteit en klantgerichtheid een rol. De doelstelling is om binnen een paar maanden alle betrokkenen, zowel collectief als individueel, op weg te helpen naar concrete resultaten zoals:

  • verbetering van kwaliteit van diensten
  • terugdringen ziekteverzuim
  • aanspreken op resultaat
  • implementatie van beleid
  • geen overschrijding budget

Aanpak

FunktieMediair voert eerste gesprekken met de directie en vervolgens met diverse betrokkenen. Dit om boven tafel te krijgen welke onderwerpen zij van belang vinden voor het programma, hoe bepaalde situaties zijn ontstaan en wat persoonlijke ambities zijn. Dit resulteert in een divers programma, modulair opgebouwd en toegespitst op de verschillende doelgroepen. De sectormanagers nemen deel aan korte werkconferenties om beleid te maken en af te stemmen. Daarnaast volgen zij trainingen in management en persoonlijke vaardigheden. Ook de afdelingshoofden en de ‘laag’ daaronder volgen een programma. Verbindende elementen zijn de conferenties, een managementgame en de persoonlijke opdrachten waardoor iedereen elkaar in het traject tegenkomt. Men leert samen te werken om tot resultaat te komen.

Resultaat

Alle leidinggevenden worden gehoord en ondersteund, plannen worden direct geïmplementeerd, management en medewerkers krijgen daadwerkelijk zicht op elkaars taak en taakvolwassenheid. Gewenste resultaten worden daadwerkelijk behaald, eenheid van opvatting is hersteld. Verantwoordelijkheden en taken worden veel meer dan voorheen gedelegeerd, met als positief gevolg dat medewerkers meer betrokken raken en meer werkplezier ervaren.

Assessments en training HR bij bouwonderneming

20px-whitespace-vertical

Aanleiding

Een grote bouwonderneming acht het nodig dat de afdeling HR professionaliseert. Concreet gaat het om betere samenwerking, zowel tussen HR-medewerkers onderling als intern met andere afdelingen; alsook het intern verstevigen van de positie door meer zichtbaar te zijn, pro-actiever op te treden en meer een eigen rol in te nemen ten opzichte van het management. De directie besluit een extern bureau in te schakelen om enerzijds de competenties en capaciteiten van de HR-medewerkers in kaart te brengen, anderzijds deze verder te ontwikkelen en te trainen. De keuze valt op FunktieMediair omdat wij zowel assessments als trainingen verzorgen.

Aanpak

Alle HR-medewerkers doorlopen individueel een assessment en gezamenlijk een teamscan. De uitkomsten worden eerst aan de HR-medewerkers zelf teruggekoppeld, vervolgens aan het management in de vorm van rapportages. Deze rapportages zijn niét automatisch gegenereerd maar maatwerk, opgesteld door ervaren assessment-consultants, en zijn helder, leesbaar en concreet. De conclusies geven veel inzicht in de individuele sterktes en zwaktes van de medewerkers. De conclusies omvatten ook wat per medewerker aanwezig is aan groeipotentieel en wat nodig is om aanwezige competenties verder te ontwikkelen. Op basis van de onderzoeksuitkomsten stelt FunktieMediair een meerdaags trainingsprogramma op. Dit programma is gericht op rolbewustwording, professionalisering van de persoonlijke én teamperformance, teamcoaching en het nemen van regie. De medewerkers brengen zelf casussen in waarmee zij oefenen door middel van rollenspelen, waarbij bedreven acteurs realistische situaties nabootsen. Elke medewerker komt aan bod teneinde de eigen competenties te ontwikkelen. Doordat iedereen elkaar ‘meemaakt’ ontstaat goed inzicht in elkaars leer- en verbeterpunten, waardoor men beter in staat is elkaar te coachen/te begeleiden.

Resultaat

Het resultaat van het traject is dat de medewerkers zicht hebben op zowel eigen individuele competenties en loopbaanmogelijkheden, als op hoe zij elkaar in het team kunnen aanvullen en versterken. Rollen zijn duidelijk en eenieder staat stevig in zijn rol. Ook doelen zijn helder en iedereen heeft duidelijk voor ogen hoe daar naar toe te werken. De samenwerking verbetert aanzienlijk. Uiteindelijk leidt het traject tot een veel sterkere interne profilering: het team laat zien wat het kan, geeft beter advies en laat zich minder ‘gebruiken’ als loopjongen van het management.

Assessments leidinggevenden in onderwijs

20px-whitespace-vertical

Aanleiding

Een brede onderwijsinstelling is vanwege een reorganisatie bezig met het selecteren van nieuwe middelmanagers en MT-leden. Zowel intern als extern is men op zoek naar geschikte kandidaten. Door de veranderende organisatievorm stelt men hoge eisen aan de functie. FunktieMediair wordt ingeschakeld als externe adviseur. De vraagstelling bij de selectie is drieledig: beschikt de kandidaat over de benodigde competenties teneinde de toekomstige functie succesvol uit te voeren? Waar liggen persoonlijke sterktes en aandachtspunten? Waarin en hoe kan de kandidaat zichzelf verder ontwikkelen?

Aanpak

Aan de hand van een uitgebreide intake met de belanghebbenden ontwikkelt FunktieMediair een op maat gesneden assessment-programma om deze vragen te beantwoorden. Om draagvlak voor de aanstellingen te verkrijgen, organiseert FunktieMediair een bijeenkomst waarin de consultant uitlegt waarom én hoe er wordt geselecteerd. Vervolgens vinden de assessments plaats. Deze brengen op objectieve en mensgerichte wijze de geschiktheid van kandidaten in kaart. Nog dezelfde dag bespreekt en deelt FunktieMediair de bevindingen uit de assessments met de kandidaten. Op basis van de uitkomsten geeft FunktieMediair het management niet alleen advies over de aanstelling, maar ook over de sterktes en ontwikkelmogelijkheden in relatie tot de persoonlijke carrièreplanning. FunktieMediair vat zowel de uitkomsten als de adviezen samen in een heldere overzichtsrapportage.

Resultaat

Binnen korte tijd is voor alle kandidaten duidelijk waar ze staan. De opdrachtgever heeft waardevolle, relevante en concrete inzichten gekregen over de geschiktheid van de kandidaten en wat nodig is voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling. Dit stelt de opdrachtgever niet alleen in staat om de juiste keuzes te maken ten aanzien van de aanstellingen, maar ook om heel gericht te voorzien in bijvoorbeeld de behoefte van een kandidaat aan coaching, begeleiding en opleiding. Alle vacante functies worden vervuld.

Coaching van startende manager bij zorginstelling

20px-whitespace-vertical

Aanleiding

Een jonge, ambitieuze HBO-er begint als beginnend projectleider bij een grote zorginstelling, die midden in een fusie en een reorganisatie is verwikkeld. Om zeker te zijn van hun keuze laat men haar een assessment doorlopen. Hierin komen weliswaar enkele ontwikkelpunten naar voren, maar deze vormen geen bezwaar voor het starten in de rol. Al snel blijkt dat de organisatie een echte topper heeft binnengehaald. Zodra er een lijnmanagement-functie vrijkomt denkt men direct aan haar. Echter, de ontwikkelpunten van destijds blijken nu ineens wel relevant. Vooral die met betrekking tot haar persoonlijke positionering en profilering. Haar onzekerheid kan haar behoorlijk in de weg zitten en belemmert haar. Daarbij zegt zij een afkeer te hebben van politieke spelletjes, terwijl zij om zich heen één grote stoelendans ziet. ‘Moet ik nu een rat worden?’ vraagt zij zich af in het intakegesprek met de coach.

Aanpak

Op basis van de intake besluit zij een coachingstraject te volgen. Het doel van de coaching is: haar eigen stijl van leidinggeven vinden en authentiek kunnen en durven zijn in het krachtenveld van de organisatie. De organisatie heeft een groot belang bij haar aanstelling. Het is namelijk op de huidige turbulente arbeidsmarkt niet eenvoudig talent vast te houden en deze investering in de ontwikkeling van de prille leidinggevende werkt zeer verbindend. Verbinding wordt ook gecreëerd door de tussentijdse driehoeksgesprekken tussen de coachee, diens leidinggevende en de coach. Het coachingstraject telt zes verhelderende en verdiepende gesprekken van anderhalf uur, ondersteund door persoonlijkheidsvragenlijsten, reflectie-opdrachten en andere inzichtgevende instrumenten. Daarnaast oefent de coachee met cases die zijzelf inbrengt en die gebaseerd zijn op de werkelijk situatie. Zij oefent deze in rollenspelen met een professionele acteur.

Resultaat

In de zes maanden die het traject duurt, groeit het zelfvertrouwen van de coachee. In de evaluatie schrijft zij: ‘Mijn ogen zijn open gegaan door de confrontatie op juist mijn sterke eigenschappen. Dit heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling als startende manager.’ Zij start vol vertrouwen in de lijnmanagement-functie en blijkt zich door alle opgedane inzichten goed staande te houden. Zij is in staat zichzelf te blijven en laat zich niet langer belemmeren door haar onzekerheden.

ONS TEAM

T_lisettekole

Lisette Kole

consultant

’Verstuur

T_patrickvanloon

Patrick van Loon

Partner

’Verstuur

T_Petermennes

Peter Mennes

Partner

’Verstuur

T_karindejong

Karin de Jong

Office Manager

’Verstuur

Schermafbeelding 2017-11-26 om 11.54.23